FORUM HOSPICJÓW POLSKICH

Forum Hospicjów Polskich jest związkiem stowarzyszeń i innych pozarządowych osób prawnych, obejmujących swoją opieką ciężko chorych w tym w stanach terminalnych, nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Boże Narodzenie 2023

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,
lecz przez to kim jest.
Nie przez to co ma,
lecz przez to czym dzieli się z innymi.
Wczoraj do ciebie nie należy.
Jutro niepewne.
Tylko dziś jest Twoje.

Manila 18 lutego 1981 r.

Tym przesłaniem Ojca Świętego Jana Pawła II, w Boże Narodzenie Anno Domini 2023, dzielimy się z Wszystkimi Członkami i Przyjaciółmi Forum Hospicjów Polskich. Dzisiaj jest tylko nasze – dzisiaj oddajemy swoje myśli, serce i ręce w służbie chorym. Boże Narodzenie przychodzi dzisiaj do nas a Nowonarodzony Chrystus wskazuje nam drogę ku bliźnim potrzebującym naszej troski, naszego towarzyszenia. To „dzisiaj” się odradza każdego dnia i każdy nowy dzień jest dla nas wyzwaniem czynienia dobra. Każdego dnia jesteśmy zapraszani do wspólnego działania, tak aby bardzo potrzebna pomoc człowiekowi u kresu ziemskiego życia każdego „dzisiaj” trwała.

 Życzymy, abyśmy w nadchodzącym roku potrafili rozwinąć wspólnotę hospicyjną. Zaprosić nowych ludzi o gorących sercach do spełniania z nami idei hospicyjnej.

Wszystkim Członkom i Przyjaciołom Forum Hospicjów Polskich życzymy wszelkich Łask i pomyślności oraz mocy do przezwyciężania trudności.

Życzymy wielu wolontariuszy – ludzi, nie posiadających zawodów medycznych, którzy dają swoją obecność i towarzyszenie, usiądą przy chorym i porozmawiają, poczytają gazety, podają szklankę herbaty, wędrują razem z chorymi po ogrodzie, pomagają drobnych sprawach porządkowych wokół łóżka, pomagają przy posiłku.

Wszystkim ludziom dobrej woli składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i samych dobrych dni w Nowym Roku 2024.

Zarząd Forum Hospicjów Polskich

Forum Hospicjów Polskich, który jest kontynuatorem Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego.

 

OFRH jest dla Forum Hospicjów Polskich także ojcem duchowym.
W statucie nowego związku zostały zapisane wszystkie cele OFRH.

Członkiem zwyczajnym Forum Hospicjów Polskich może być stowarzyszenie bądź inna pozarządowa osoba prawna, nie mająca celów zarobkowych, nie będąca jednostką organizacyjną administracji publicznej i samorządowej. Członek zwyczajny FORUM jest reprezentowany przez dwóch upoważnionych członków stowarzyszenia z tym, że reprezentują oni wyłącznie jeden podmiot prawny – jednego członka FORUM i posiadają jeden głos stanowiący.
Każdy członek zwyczajny FORUM ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osób reprezentujących go na Walnym Zebraniu. W chwili obecnej 43 stowarzyszenia świeckie i kościelne i inne osoby prawne zgłosiły swój akces do bycia członkiem Forum Hospicjów Polskich.

Cele Forum

1. Promowanie standardów wynikających z ustalonych zasad opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz przyjętych przez Walne Zebranie;

2. Reprezentowanie członków FORUM przed władzami i organami administracji publicznej i samorządowej, władzami państwowymi oraz innymi podmiotami w sprawach dotyczących opieki hospicyjnej
i paliatywnej;

3. Starania o powszechny dostęp do opieki hospicyjnej i paliatywnej między innymi poprzez wspieranie ruchu tworzenia nowych stowarzyszeń i ośrodków opieki hospicyjnej;

4. Tworzenia warunków dla rozwijania i pogłębiania współpracy między ośrodkami hospicyjnymi oraz paliatywnymi a także wymianę doświadczeń w pracy hospicyjnej;

5. Organizowanie zjazdów, sesji naukowych i szkoleniowych oraz informacyjnych;

6. Wspólne redagowanie i wydawanie publikacji na temat opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz wolontariatu;

7. Łączność ze światowym ruchem hospicyjnym;

8. Współpracę z innymi ośrodkami medycznymi, edukacyjnymi
i religijnymi w Polsce i zagranicą;

9. Prowadzenie prac informacyjnych oraz konsultacji istotnych dla środowiska hospicyjno-paliatywnego, monitorowanie tych regulacji,
a także ich przestrzegania.