FORUM HOSPICJÓW POLSKICH

Forum Hospicjów Polskich jest związkiem stowarzyszeń i innych pozarządowych osób prawnych, obejmujących swoją opieką ciężko chorych w tym w stanach terminalnych, nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Forum Hospicjów Polskich, który jest kontynuatorem Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego.

 

OFRH jest dla Forum Hospicjów Polskich także ojcem duchowym.
W statucie nowego związku zostały zapisane wszystkie cele OFRH.

Członkiem zwyczajnym Forum Hospicjów Polskich może być stowarzyszenie bądź inna pozarządowa osoba prawna, nie mająca celów zarobkowych, nie będąca jednostką organizacyjną administracji publicznej i samorządowej. Członek zwyczajny FORUM jest reprezentowany przez dwóch upoważnionych członków stowarzyszenia z tym, że reprezentują oni wyłącznie jeden podmiot prawny – jednego członka FORUM i posiadają jeden głos stanowiący.
Każdy członek zwyczajny FORUM ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osób reprezentujących go na Walnym Zebraniu. W chwili obecnej 43 stowarzyszenia świeckie i kościelne i inne osoby prawne zgłosiły swój akces do bycia członkiem Forum Hospicjów Polskich.

Cele Forum

1. Promowanie standardów wynikających z ustalonych zasad opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz przyjętych przez Walne Zebranie;

2. Reprezentowanie członków FORUM przed władzami i organami administracji publicznej i samorządowej, władzami państwowymi oraz innymi podmiotami w sprawach dotyczących opieki hospicyjnej
i paliatywnej;

3. Starania o powszechny dostęp do opieki hospicyjnej i paliatywnej między innymi poprzez wspieranie ruchu tworzenia nowych stowarzyszeń i ośrodków opieki hospicyjnej;

4. Tworzenia warunków dla rozwijania i pogłębiania współpracy między ośrodkami hospicyjnymi oraz paliatywnymi a także wymianę doświadczeń w pracy hospicyjnej;

5. Organizowanie zjazdów, sesji naukowych i szkoleniowych oraz informacyjnych;

6. Wspólne redagowanie i wydawanie publikacji na temat opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz wolontariatu;

7. Łączność ze światowym ruchem hospicyjnym;

8. Współpracę z innymi ośrodkami medycznymi, edukacyjnymi
i religijnymi w Polsce i zagranicą;

9. Prowadzenie prac informacyjnych oraz konsultacji istotnych dla środowiska hospicyjno-paliatywnego, monitorowanie tych regulacji,
a także ich przestrzegania.